Připojení boosteru k PC

Předložený booster má dva dvousvorkové vstupy, což umožňuje více variant zapojení. Při využití sériového portu počítače, představujícího ústřednu, lze každý vstup připojit zvlášť, mezi jeden z výstupů RTS a DTR a společnou zemnící svorku. Pak je možné ovládat obě poloviny můstku boosteru samostatně.

Další variantou je, připojit vstupní optočleny invertovaně mezi zem a datový výstup portu TxD, jako je tomu na následujícím obrázku ( třetí optočlen demonstruje přidání vstupu do počítače *) ).

Schéma připojení

Použitá programová koncepce předpokládá právě toto druhé zapojení a ošetření přítomnosti DCC signálu ( vždy je jeden ze vstupů aktivní ! ).

Základem koncepce je rozložení DCC rámce do přenosového formátu rozhraní RS232, při rychlosti komunikace 16457 nebo 19200 baudů, bez parity a s jedním stopbitem. 16457 baudů představuje polovinu periody reprezentace bitu 1 dle standartu NMRA DCC, 19200 baudů odpovídá mezi tolerance tohoto standartu. Respektována musí být přítomnost start a stop bitu.

Rámec RS232

Pro otestování lze například použít aplikaci DirectDrive, dříve volně dostupnou na Internetu (na stránkách trainwizard.com).

*) Volba konkrétních vstupů a výstupů sériového portu závisí na použitém softwaru. Signály RTS a RI jsou obvykle využívány pro potvrzování v tzv. servisním módu.